• WSZYSTKIE
 • 2020
 • 2019

Spis treści wydania drukowanego

Temat numeru

 • Charakterystyka ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

  W działania szkoły wpisana jest praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie ci potrzebują wsparcia w obszarze dydaktyki, ale także w obszarze pracy opiekuńczo-wychowawczej. Wśród działań szkolnych nie można pominąć doradztwa zawodowego, które staje się ważne przede wszystkim w momencie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Zatem o jakich uczniów chodzi?

Artykuły

 • Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów ze SPE w kontekście doradztwa zawodowego

  Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić im możliwość indywidualnego rozwoju, a także stworzyć warunki do aktywności zawodowej w przyszłości. Oprócz wiedzy teoretycznej, szkoła powinna także rozwijać kompetencje społeczne uczniów ze SPE, aby mogli w pełni uczestniczyć w życiu społeczno-zawodowym. Na jakie kompetencje zwrócić szczególną uwagę w pracy z uczniem ze SPE?
 • Postawmy na aktywność! Metody aktywizujące w pracy z uczniami ze SPE

  Do efektywnego prowadzenia procesu doradczego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi doradcy zawodowi potrzebują różnorodnych narzędzi. W artykule zaprezentowano krótki przegląd rozwiązań, które możesz zastosować.
 • Rola szkoły w przygotowaniu uczniów z niepełnosprawnościami do aktywności zawodowej

  Powszechnie przyjmuje się, że praca z uczniem pełnosprawnym różni się od pracy z uczniem ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami, dlatego ważne jest, aby uświadamiać różnice w sposobie metodyce podejmowanych działań. Okazuje się jednak, że zarówno narzędzia i metody pracy z uczniem, jak i zasady współpracy z rodzicami są bardzo podobne do tych, które stosuje się w pracy z uczniem pełnosprawnym.
 • Rola i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów ze SPE

  Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zobowiązane są udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu dzieciom i młodzieży. Współpraca doradcy zawodowego z poradnią psychologiczno-pedagogiczną ma na celu przede wszystkim odpowiednią diagnozę ucznia wchodzącego na rynek edukacyjno-zawodowy. W roku szkolnym 2018/2019 w samych tylko szkołach podstawowych kształciło się 116 tysięcy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co stanowi 3,8% ogólnej zbiorowości uczniów na tym poziomie edukacji.
 • Specyfika doradztwa zawodowego dla uczniów ze SPE, w tym także dla uczniów zdolnych

  Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinien mieć takie same szanse na osiągnięcie odpowiedniego poziomu wykształcenia, jak każdy inny. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi to te, u których stwierdza się spektrum objawów utrudniających lub uniemożliwiających funkcjonowanie: ruchowe, sensoryczne, poznawcze, w zakresie komunikacji, emocjonalno-społeczne lub psychiczne, wpływających na jakość życia i pełnienie ról społecznych teraz lub w przyszłości. Należy pamiętać, że uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to nie tylko uczeń, który ma trudności w nauce, lecz również taki, który jest wybitnie uzdolniony.

Aktualnie przeglądasz

Kwiecień 2020 - Nr 8
Okładka